عناوين حوزه هاي سيستم ها و كاركرد هاي عمده زير سيستمها


این نرم افزار شامل حوزه های مختلف از قبیل حوزه مالی شامل حسابداری مالی، دریافتو پرداخت،پرسنلی و احکام،حقوق و دستمزدو جمع داری اموال، حوزه خرید و فروش شامل: فروش، صادرات، خرید و خرید کارمزدی و حوز برنامه ریزی شامل: انبار، برنامه ریزی تولید، آزمایشگاه و باسکول می باشد.


برای نمایش خلاصه های مربوط به هر بخش روی آن کلیک کنید .

برنامه ريزي توليد


اطلاعات پايه

 1. معرفي استاندارد مواد محصولات
 2. معرفي استاندارد نفر ساعت و ماشين ساعت محصولات
 3. معرفي سري ساخت محصولات

برنامه هاي عملياتي

 1. برنامه توليد يك سري محصول
 2. توليد برنامه هاي چند سري محصول به صورت يكجا
 3. ثبت خودكار برنامه مصرف به تفكيك مراكز هزينه و روز مصرف
 4. ثبت سفارش مشتری
 5. ثبت درخواست مواد با تاریخ نیاز

معرفي برنامه هاي بودجه

 1. برنامه توليد يك سري محصول
 2. پذيرش برنامه بودجه به تفكيك ماه
 3. معرفي برنامه موقت توليد ماه جاري
 4. پذيرش سفارش خريد مواد طي سال به تفكيك ماه

گزارش ها

 1. گزارش پيش بيني مصرف مواد بر اساس برنامه توليد ماه ، موجودي روز مواد و سفارش خريد و برنامه مصرف تحويل نشده
 2. صدور فرمهاي برنامه توليد و مجوز مصرف مواد از انبار مواد
 3. گزارش مقايسه بودجه توليد و عملكرد سال جاري و سال گذشته
 4. گزارش وضعیت موجودی مواد بر اساس نظام کشش
اطلاعات پايه
 1. معرفي اطلاعات تكميلي فروشندگان
 2. معرفي نرخ متداول خريد مواد و قطعات
 3. شناسائي انواع اضافات و كسورات صورتحساب خريد

عمليات

 1. ثبت قرارداد خريد مواد
 2. ثبت سفارش خريد بر اساس درخواست خريد انبار از فروشنده خاص
 3. ثبت صورتحساب خريد مواد براساس رسيد انبار و قرارداد خريد مواد
 4. ثبت صورتحساب خريد اقلام عمومي بر اساس رسيد انبار
 5. ثبت نرخ برآوردي براي خريدهاي فاقد نرخ برآوردي
 6. مكان ابطال صورتحسابها به دفعات متعدد
 7. صدور سند خودكاربستانكاري فروشنده
 8. صدور سند خودكار انحراف نرخ مواد
 9. صدور سند ابطال صورتحساب خريد
 10. محاسبه بهاي تمام شده مواد بر اساس مبلغ پرداختي به فروشنده ، كرايه حمل عهده شركت و ساير اضافات و كسورات صورتحساب
 11. امكان اصلاح مقدار و تاريخ سر رسيد قرارداد خريد

گزارش

 1. گزارش رسيدهاي انبار صورتحساب نشده
 2. گزارش خريد به تفكيك فروشندگان طي سال مالي
 3. گزارش مقايسه ايي خريد مواد طي دوره هاي مالي
 4. گزارش مقايسه ايي خريد واقعي و استاندارد
 5. گزارش اثبات بهاي تماي شده خريد بر اساس صورتحسابها
 6. گزارش خريد مواد به تفكيك تامين كنندگان
 7. گزارش صورت وضعيت قرارداد خريد مواد
اطلاعات پايه
 1. معرفي كالا
 2. ثبت مشخصات تكميلي كالا وامكان جستجو روي اين ويژگيها در عمليات ورود/خروج
 3. معرفي تفصيل براي محصولات و نيم ساخته ها
 4. معرفي انبارها
 5. معرفي ساختار درختي براي كالاها
 6. معرفي انواع زمانبندي سفارش كالا
 7. معرفي كالاي جايگزين
 8. معرفي سري ساخت

عمليات ورود/خروج

 1. ثبت رسيد كالاها براساس قرارداد و سفارش ، مجوز ورود و برنامه توليد ، رسيد موقت و ..
 2. ثبت رسيد انتقالي بر اساس تحويل از ساير واحدها ، تحويل اماني نزد ديگران و ..
 3. ثبت رسيد بدون مبنا مانند انبارگرداني و
 4. ثبت تحويل كالاها براساس قرارداد فروش و
 5. ثبت مصرف مواد مستقيم بر مبناي برنامه مصرف برنامه ريزي توليد *
 6. ثبت تحويل انتقالي بر اساس رسيد از ساير واحدها ، رسيد اماني ديگران نزد ما و ..
 7. ثبت تحويل بدون مبنا مانند انبارگرداني و ..
 8. صدور سند خودكار انحراف نرخ مواد
 9. ثبت رسيد / تحويل بوسيله باسكول ( ثبت اوليه توزين ، ثبت دوم توزين ، صدور رسيد / تحويل خودكار)
 10. پوشش كامل نظام سري كالا براي مواد ومحصول و كنترل موجودي به تفكيك سري
 11. امكان اصلاح مقدار و تاريخ سر رسيد قرارداد خريد
 12. صدور خودكار سند استاندارد رسيد/تحويل همزمان با ثبت رسيد/تحويل

ساير عمليات

 1. كنترل و اصلاح سري ساخت كالاها در رسيد/تحويلها
 2. ثبت درخواست خريد كالا براي ارسال به سيستم خريد
 3. ثبت رسيد خريد موقت كالا

گزارشها

 1. گزارش رسيد تحويل كالاها به تفكيك نوع ورود/خروج
 2. گزارش كاردكس محصول به تفكيك سري
 3. گزارش كاردكس مواد ، به تفكيك سري ، سري محصول مصرف شده
 4. گزارش موجودي كالا تاتاريخ معين و به تفكيك تامين كننده
 5. گزارش موجودي منطقي ( موجودي فيزيكي منهاي مبناي كاهنده ( مانند درخواست مصرف ، .) بعلاوع عوامل افزاينده (‌مانند رسيد موقت ، درخواست خريد )
 6. گزارش زمان خواب مواد در انبار در دوره زماني
 7. گزارش رسيدهاي موقت ، درخواستهاي مصرف تكميل نشده
 1. ثبت قرارداد خريد خدمات كارمزدي
 2. ثبت گزارش توليد كارمزدكار بعنوان مجوز رسيد محصول كارمزدي
 3. ثبت خودكار برنامه مصرف بر اساس گزارش توليد كارمزدكار و استاندارد مصرف مواد
 4. ثبت صورتحساب خريد كارمزدي
 5. صدور سند خودكاربستانكاري اجرتي كار
 6. صدور سند خودكار بهاي تمام شده دستمزد رسيد محصول كارمزدي
 7. محاسبه سهم مواد رسيد محصول كارمزدي به صورت خودكار
 8. انبارگرداني مواد ما نزد كارمزدكار در پايان سال مالي
 9. گزارش موجودي مواد ما نزد كارمزدكار( به تفكيك كالا)
 10. گزارش مقايسه مصرف استاندارد و و واقعي مواد به تفكيك اجرتي كار
 11. گزارش صورت وضعيت پيشرفت فيزيكي و ريال قرارداد خريد خدمات كارمزدي
اطلاعات پايه
 1. معرفي طبقات كالا بعنوان موجودي ريالي كالا و موجودي انبار
 2. معرفي نرخ استاندارد كالاها و محصولات
 3. تعريف كنترل طبقه كالاي مجاز براي انبار ها
 4. تعريف كنترل طبقه مجاز براي انواع مجوز ها ( قراردادها، برنامه مصرف ، درخواست خريد و ..)
 5. معرفي نرخ استاندارد گروهي بر اساس آخرين نرخ هاي سال قبل

هزينه يابي استاندارد

 1. ارزيابي (‌قيمت گذاري ) گردش انبار به صورت بچ
 2. محاسبه سهم مواد نرخ استاندارد محصولات بر اساس نرخ استاندارد مواد و استاندارد مصرف محصولات
 3. صدور اسناد استاندارد گردش انبار

عمليات

 1. قيمت گذاري ورودي هاي موردي فاقد نرخ
 2. قيمت گذاري برآوردي رسيد خريد هاي فاقد صورتحساب

محاسبات

 1. محاسبه و كنترل كاردكس منفي خروجي انبار
 2. محاسبه و كنترل كاردكس منفي رسيد انتقالي از ساير انبارها
 3. محاسبه و كنترل كاردكس منفي رسيد برگشت از مصرف مسقيم مواد از انبار
 4. محاسبه و كنترل كاردكس منفي برگشت از فروش و برگشت از مصرف متفرقه
 5. قيمت گذاري رسيد/تحويلهاي خاص با روش ارزشگزاري ويژه )
 6. قيمت گذاري خروجي با روشهاي انتخابي به تفكيك طبقه كالا(fifo و lifoو avg)
 7. قيمت گذاري رسيد انتقالي از ساير انبارها
 8. قيمت گذاري برگشت از مصرف محصولات
 9. قيمت گذاري برگشت از مصرف متفرقه و برگشت از فروش(fifo و lifoو avg)
 10. امكان تعديل قيمت هاي خروجي به دفعات
 11. امكان برگشت محاسبات به تفكيك كالا

صدور سند

 1. صدور سند ارزيابي استاندارد
 2. صدور سند تعديل نرخ خروجي نبست به آخرين ارزيابي سند خورده قبلي
 3. صدور سند شناسائي محصول پاي كار آخر دوره
 4. صدور سند محصول پاي كار ابتداي دوره
 5. صدور سند رسيد محصول بهاي كار بر اساس نرخ واقعي محاسبه شده توسط سيستم حسابداري صنعتي
 6. صدور سند تعديل براي رسيد / تحويل هاي از نوع ارزيابي وپژه

كنترل موجودي ريالي

 1. كنترل اسناد صادره به تفكيك رسيد/تحويل
 2. شناسائي و كنترل مغايرت موجودي ريالي حسابداري مالي و ريز اقلام موجودي در انبار
 3. صدور سند خودكار مغايرت حسابداري مالي و گردش حسابداري انبار

نبارگرداني

 1. توليد تگ انبارگرداني به تفكيك كالا و سري ساخت
 2. صدور برگه هاي توليد انبارگرداني باسه شمارش
 3. معرفي شروع انبارگرداني به تفكيك انبار
 4. ورود اطلاعات انبارگرداني به صورت تك ركورد و ليستي
 5. صدور خودكار رسيد كسر انبارگرداني
 6. صدور خودكار تحويل اضافه انبارگرداني
 7. پوشش كامل انبارگرداني به تفكيك سري
 8. گزارش نهايي مغايرت انبارگرداني
 9. گزارش مغايرت انبارگرداني براي شمارشهاي اول و دوم

پايان سال مالي

 1. صدور خودكار موجودي پايان دوره به عنوان تحويل انتقال به سال بعد
 2. صدور خودكار رسيد ابتداي دوره بعد بر مبناي تحويل موجودي پايان سال قبل مالي

گزارشها

 1. گزارش ماتريسي گردش ريالي –(كلاس طبقه ،طبقه كالا ، كالا)، ( كلاس گردش ،نوع گردش انبار)
 2. صدور برگه هاي توليد انبارگرداني باسه شمارش
 3. گزارش گردش كالا ( مقايسه استاندارد و واقعي)
 4. گزارش آناليز قيمت گذاري خروجي از ورودي
 5. گزارش رسيد/تحويل ريالي به تفكيك تفصيل ، انبار ، كالا
اطلاعات پايه
 1. معرفي نرخ استاندارد محصولات
 2. طبقه بندي مراكز هزينه توليدي ، خدماتي ، اداري ، فروش
 3. تعریف مشخصات مراکز هزینه ( ظرفیت تولید ، مبانی سهم گیرنده ، مبانی سهم دهنده )
 4. تعریف مبانی تسهیم هزینه
 5. تعریف جدول تسهیم هزینه
 6. تعریف گرایش هزینه ( هزینه ثابت ، متغیر )
 7. تعریف انواع ظرفیت های تولید
 8. تعریف انواع مهارت های نیروی انسانی
 9. تعریف مراکز فعالیت ( مراحل تولید )
 10. تعریف مراکز فعالیت نیروی انسانی
 11. تعریف انواع ظرفیت های تولید
 12. تعریف مراکز فعالیت ( مراکز هزینه تولیدی )
 13. تعریف ظرفیتهای تولیدی مراکز فعالیت
 14. تعریف استاندارد مصرف محصولات – ظرفیت های مصرفی
 15. تعریف استاندارد مصرف محصولات – مهارت های انسانی مصرفی
 16. تعریف استاندارد مصرف محصولات – مواد اولیه
 17. تعریف استاندارد مصرف محصولات- فروش کارمزدی
 18. تعریف استاندارد های مصرف برای محصولات خرید کارمزدی
پاي كار
 1. پذيرش گزارش محصولات پاي كار به تفكيك مراحل توليد محصولات
 2. محاسبه خودكار محصولات پاي كار بر اساس برنامه هاي توليد رسيد نشده
 3. رسيد محصول پاي كار به تفكيك برنامه توليد
 4. محاسبه خودكار مواد پاي كار محصولات
هزينه يابي واقعي ( تاريخي
 1. محاسبه مواد مستقيم محصولات بر اساس تحويل مصارف مستقيم انبار بر مبناي برنامه مصرف
 2. محاسبه سهم مواد ارسالي براي خريد خدمات كارمزدي
 3. تسهيم هزينه هاي مراكز هزينه خدماتي به صورت دوطرفه
 4. محاسبه بهاي تمام شده واقعي فعاليتهاي هر مركز هزينه
 5. محاسبه سهم دستمزد مسقيم ، سربار بر اساس هزينه يابي بر مبناي فعاليت
 6. ارزيابي رسيد محصول از خط توليد بر مبناي بهاي تمام شده
 7. محاسبه بهاي تمام شده محصولات به صورت تجمعي ماهانه
گزارش
 1. گزارش رسيد/تحويل ريالي به تفكيك تفصيل ، انبار ، كالا
 2. گزارش آناليز مصرف مواد پاي كار
 3. گزارش آناليز محاسبه دستمزد و سربار به تفكيك جذب شده و پاي كار
 4. گزارش يادداشت بهاي تمام شده فروش محصولات ( يادداشت ضميمه صورتهاي مالي )
 5. گزارش بهاي تمام شده محصولات و مقايسه آن با بهاي تمام شده استاندارد
 6. گزارش محاسبه انحراف نرخ محصولات نسبت به استاندارد
اطلاعات پايه
 1. تعريف طبقه بندي حسابها( گروه ، زيرگروه ، كل ، معين )
 2. تعريف حساب هاي تفصيل( كلاس ، طبقه ، تفصيل )
 3. تعريف ساختار درختي تفصيل
 4. تعريف نگاشت معين ( نگاشت حسابهاي معين در اسناد خودكار به حسابهاي دلخواه براساس طبقه تفصيل )
 5. تعريف كنترل دسترسي حسابهاي معين به طبقات تفصيل غير مجاز
عمليات
 1. صدور سند دستي
 2. بررسي و تاييد اسناد صادره
 3. بررسي و تاييد تعريف حسابهاي تفصيل تعريف شده در ساير سيستمها
 4. ثبت قانوني اسناد و صدور سند كل
پايان سال مالي
 1. تعريف سال مالي بعد
 2. بستن حساب سود وزياني ( حسابها موقت )
 3. صدور سند اختتاميه و افتتاحيه سال مالي بعد
گزارش
 1. ترازنامه
 2. صورتحساب سود و زيان
 3. جستجوي ريالي و آرتيكلي
 4. مرور حسابها از سطح حساب كل تا سند
 5. تراز آزمايشي كل، معين ، تفصيل
 6. دفاتر روزنامه ، كل ، معين ، تفصيل
 7. گزارش كنترل ماهيت حسابها و مانده آن در پايان سال
 1. شناسائي مشتريان
 2. شناسائي اطلاعات تكميلي و پرسنل فعال مشتريان
 3. ثبت سقف اعتبار و تاريخ اعتبار براي مشتريان
 4. ثبت مجوز فروش براي خروج محصول از انبار محصول
 5. ثبت قراردا د فروش محصولات
 6. ثبت صورتحساب فروش بر اساس تحويل محصول از انبار
 7. ثبت خودكار سند بدهكاري مشتريان با صورتحساب فروش
 1. تعريف دارائيهاي در جريان ساخت
 2. تعريف اطالعات دارائيهاي ثابت شامل اطلاعات عمومي و بيمه
 3. نقل و انتقال دارئيهاي ثابت
 4. خرید مستقیم
 5. قابلیت ننظیم گردش امواد ( رسید از انبار ، استهلاک ، .. )
 1. ثبت صورتحساب خرید مستقیم و صدور سند اتوماتیک
 2. محاسبه استهلاك
 3. ثبت سند خودكار استهلاك دارائيهيا ثابت به صورت ماهانه
 1. گزارش موجودی مواد در بازه های زمانبدی آینده در سطح برنامه ریزی ، سطح سفارش ، سطح بودجه
 2. گزارش تراز لحظه ای
 3. گزارش سود وزیان لحظه ای
 4. گزارش گردش وجوه نقد لحظه ایی به صورت مستقیم
 5. امکان هشدار برای کسری و مانیتورینگ مواد در دراه بر اساس بودجه فروش ، سفارش مشتریان
 1. تنظیم انواع اسناد گردش کالا
 2. تنظیم ارجاع اسناد بر اساس اسناد دیگر
 3. کارپوشه پیگیری اسناد
 4. تنظیم دسترسی اسناد به گروه کاربران
 5. کارپوشه اقدام
مزايا و كسور
 1. تعريف انواع مزايا و كسور غير مستمر
 2. تعريف انواع مزايا و كسور اقساطي
 3. تعريف انواع مزايا و كسور دائمي
 4. ثبت انواع مزايا و كسور پرسنل
مساعده
 1. پرداخت گروهي مساعده
 2. صدور ديسكت پرداخت مساعده به بانك
 3. صدور سند خودكار پرداخت مساعده
 4. صدور فيش مساعده
محاسبه حقوق
 1. محاسبه حقوق و معوقه ماههاي قبل
 2. صدور خودكار سند پرداخت حقوق
 3. صدور سند ذخيره بازخريد حقوق
 4. صدور سند ذخيره پرداخت عيدي
عيدي
 1. محاسبه پرداخت عيدي در ماههاي مختلف
 2. تهيه ديسكت پرداخت عيدي از بانك
 3. صدور سند خودكار پرداخت عيدي
گزارش
 1. گزارش ليست بيمه براي ارائه به تامين اجتماعي
 2. گزارش ليست ماليات براي ارائه به اداره ماليات
 3. صدور ديسكت بيمه
 4. گزارش ليست پرداخت حقوق به تفكيك مراكز هزينه
 5. گزارش وضعيت وامهاي پرداختي
پرداختهاي موردی
 1. ثبت خودكار پرداخت هاي گروهي پرسنل بر اساس ضرايب دلخواه
 2. ثبت سند خودكار حسابداري
 3. گزارش پرداختهاي موردي
اطلاعات پايه
 1. تعريف شعب ماليات
 2. تعريف شعب بيمه
 3. تعريف انواع حكم
 4. تعريف علل انفصال
 5. تعريف كنترل دسترسي حسابهاي معين به طبقات تفصيل غير مجازتعريف مدارك تحصيلي كاركنان
 6. تعريف دسته هاي تحصيلي كاركنان
 7. شناسائي انواع وضعيت نظام وظيفه كاركنان
 8. شناسائي انواع بانكهاي عضويت كاركنان
 9. تعريف انواع مسير رفت وآمد كاركنان
 10. تعريف انواع شيف
 11. تعريف ساختار درختي سازمان
 12. شناسائي انواع مشاغل و كد معادل استاندارد بيمه
شناسائي پرسنل
 1. معرفي مشخصات اداري پرسنل
 2. ثبت دوره هاي آموزش پرسنل
 3. ثبت سوابق كاري پرسنل
 4. ثبت مهارتهاي كاري پرسنل
 5. ثبت افراد تحت تكفل پرسنل
 6. ثبت سوابق تحصيلي پرسنل
 7. ثبت سابقه تشويق /تنبيه پرسنل
 8. محاسبه بازخريد پرسنل
 9. ثبت انفصال پرسنل
كاركرد
 1. ثبت كاركرد ماهانه پرسنل
 2. ثبت كاركرد معوقه پرسنل
 3. انتقال خودكار كاركرد از سيستمهاي كارت زني
گزارش
 1. گزارش ليست پرسنل به تفكيك مشخصات
 2. گزارش كاركرد به تفكيك واحدها
 3. گزارش سابقه احكام پرسنل
اطلاعات پايه
 1. تعريف ساختار گروه منابع / مصارف
 2. تعريف منابع
 3. تعريف مصارف
 4. تعریف صندوق دار
 5. نعریف تنخواه دار
 6. تعریف بانکها ( کنترل موجودی منفی بانکها )
 7. تعريف ارزهاي رايج
عمليات
 1. دريافت به صندوق/تنخواه
 2. پرداخت از صندوق/تنخواه
 3. واريز به بانك
 4. پرداشت از بانك
 5. دريافت اسناد ( چك ، سفته .. )
 6. تغيير وضعيت اسناد دريافتي
 7. پرداخت اسناد
 8. تغيير وضعيت اسناد پرداختي
 9. دريافت و پرداختهاي ارزي
 10. صدور خودكار اسناد مالي
 11. امكان دريافت و پرداخت بر مبناي قراردادهاي خريد وفروش( پيش دريافت / پرداخت)
 12. عملیات مغایرت بانکی
 13. امكان دريافت و پرداخت بر مبناي صورتحساب هاي خريد وفروش
گزارش
 1. گزارش وضعيت اسناد پرداختي تا يك تاريخ مشخص در گذشته
 2. گزارش منابع مصارف بانك بر اساس ساختار منابع/مصارف تعريفي
 3. گزارش صورت وضعيت يك قرارداد( پيش دريافت/پرداخت و صورت وضعيت )
 4. گزارش ريز گردش صندوق