سوابق فعلی شرکت :


1- استقرار سیستم MIS در گروه صنایع غذایی پاکبان
2- استقرار سیستم فروش مویرگی در شرکت کالاآوران پاکبان
3- استقرار سیستم فروش مویرگی در شرکت پخش سراسری پاکبان
4- استقرار سیستم اتوماسیون اداری در کل شرکتهای زیر گروه صنایع غذایی پاکبان